„ისტორიული თხრობანი“ იაკობ გოგებაშვილი

About the Book

ist txr web

გთავაზობთ იაკობ გოგებაშვილის ისტორიული მოთხრობების კრებულს, რომელიც თვალნათლივ წარმოაჩენს ჩვენი სასიქადულო წინაპრისა და პედაგოგის ნაფიქრ-ნააზრს საქართველოს, მამულისა და მამულიშვილობის შესახებ, რაც კიდევ ერთხელ ჩაგვაფიქრებს იმაზე, თუ რანი ვიყავით გუშინ, რანი ვართ დღეს და რანი უნდა ვიყოთ მომავალში.

 

 

ist txr ukana web

Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."