„საღმრთო ისტორია“ იოაკობ გოგებაშვილი

About the Book

saR ist

 

გთავაზობთ იაკობ გოგებაშვილის „საღმრთო ისტორიას“. მასში „ძველი აღთქმის საღმრთო ისტორიასთან“ ერთად შევიტანეთ გოგებაშვილის მიერვე შედგენილი: ახალი აღთქმის სიუჟეტები, რომელთა ძირითადი ნაწილი ამოღებულია გოგებაშვილის გამოუქვეყნებელი ხელნაწერიდან, ნაწილი კი – ყრმათათვის გამიზნულ კრებულში: „კოკორი“.

saR ist2

Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."