„მომქმედი მქადაგებელნი“ ტომი 4

About the Book

yda bolo reklama2გთვაზობთ დეკანოზ თეოდორეს (გიგნაძე) 2006 წლის ქადაგებათა კრებულს. იგი ხასიათდება უშვალობით, თანამედროვეობის მძაფრი შეგრძნებით, სამშობლოსადმი სიყვარულისა და ერთგულების განცდით.
თვით ქადაგებების ეს კრებული მძაფრად ეხმაურება თნამედროვე ყოფას. იგი მრევლისათვის ჭეშმარიტი ფასოვანებისა და უფასურების, ბოროტისა და კეთილის, სიყვარულისა და სიძულვილის, რწმენისა და ურწმუნოების განმარტებასა და განრჩევას ემსახურება. ამავე დროს, ჭეშმარიტი ფასოვანებისაკენ, სიკეთისკენ, სიყვარულისკენ, გულმხურვალე რწმენისაკენ მოწოდებას წარმოადგენს.

Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."