„მომქმედი მქადაგებელნი“ ტომი 5

About the Book

1040გთავაზობთ დმანისის სიონის საკათედრო ტაძრის წინამძღვრის იღუმენ დიონისეს (გვიმრაძე) ქადაგებების კრებულს. წიგნში ქადაგებები წარმოდგენილია სამი განყოფილებით: 1. ათი მცნება, რომელიც ცალ-ცალკე ქადაგების სახით მოიცავს თითოეული მცნების განმარტებას; 2. ცხრა ნეტარება, რომელიც ასევე თითოეული ნეტარების განმარტებას იძლევა და 3. ქრისტიანული უდიდესი დღესასწაულები, რომელიც მოიცავს თორმეტ საუფლო დღესასწაულს და უდიდესი და უბრწყინვალესი დღესასწაულის აღდგომის განმარტებებს.
ამდენად, წიგნში თანამიმდევრულადაა წარმოდგენილი ქადაგებები ქრისტიანობის ძირითად საკითხთა ირგვლივ.

Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."