„მომქმედი მქადაგებელნი“ ტომი 7

„მომქმედი მქადაგებელნი“ ტომი 7

„მთაწმინდა“ განაგრძობს გამოქვეყნებას გამოცემათა სერიისა: „მომქმედი მქადაგებელნი“. იგი მკითხველს კვლავაც შესთავაზებს თანამედროვე მოძღვართა ქადაგებების კრებულებს, გააცნობს მომქმედ სასულიერო მოღვაწეებს და ხელს შეუწყობს მათი ნააზრევის შემონახვას მომავალი თაობებისათვის.
ამჯერად გთავაზობთ გორისა და ატენის მიტროპოლიტ ანდრიას (გვაზავა) ქადაგებებს. ისინი გამოირჩევა ნათელი აზრით და ადვილად გასაგები ენობრივი ქსოვილით. იგი შეეხება ზოგადსაკაცობრიო ქრისტიანულ საკითხებს და ამავ დროს, დღევანდელი ქართველი საზოგადოებისთვის მტკივნეულ თემებს, განხილულს სარწმუნოებრივი თვალსაზრისით.

About the Book

Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."