„ქართული ანბანი“ აკაკი წერეთელი

About the Book

Cove11r

ავტორი : აკაკი წერეთელი
ყდა : რბილი
გვერდების რაოდენობა : 36
ფორმატი : B 6, 120/165
ISBN : 978-9941-9231-9-7

ანბანის შესწავლის პროცესში ღვივდება მომავალ თაობაში მშობლიური ენის, როგორც სამშობლოს მცნებიდან განუყოფელი ნაწილის, სიყვარული. ჩვენი სასიქადულო მგოსნის, აკაკის წინამდებარე ნაწარმოებში უნატიფესი ფორმითაა მოწოდებული თითოეული ქართული ასო, რაც აღაფრთოვანებს და განაწყობს მოზარდს მშობლიური ანბანის შესასწავლად.

მეტი ბუნებრიობისათვის ტექსტი ხელითაა გადაწერილი. მხედრულის პარალელურად ასომთავრული ასოებიცაა წარმოდგენილი, რათა სურვილის შემთხვევაში მისი შესწავლისთვისაც იყოს ნიადაგი შემზადებული.

1

2 3  Cover back

Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."