შენს წმინდა სახეს

About the Book

didi varianti tamari yda

თუ წელში გამართულა როდისმე ქვეყანა, ეგ იმის მეფობის დროს გაიმართა. მზეს თუ როდისმე საქართველო გაუნათებია და გაუთბია, იმის დროს ყოფილა; სიტყვას თუ ძალა გამოუჩენია, გულსა — სიმტკიცე, მკლავსა — სიმაგრე, ეგ დალოცვილის მეფის თამარის დედობის დროს მომხდარა! ის დედა იყო, ჩვენ შვილები… დედაკაცი იყო, — კურთხეულ არს სახელი მისი! — და დედაბოძად კი შეექმნა ჩვენს ქვეყანასა.

Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."